Súčasnosť


      V súčasnosti detský domov po predchádzajúcich zmenách, ktoré sa uskutočňovali  v uplynulých viac ako  60 rokov je po vnútornom usporiadaní priestorov  súvisiacich najmä s transformáciou domova na internátny typ až k dnešnému  rodinnému  typu.  Najmä posledné zmeny boli najvýraznejšie. Počas nich zanikla spoločná práčovňa, sprchovacie zariadenie pre deti v suterénnych priestoroch, krajčírska dielňa.
      Kapacita detského domova je 48 detí. ktoré sú vo veku od 0 do 18 rokov, najdlhšie do 25 rokov, do osamostatnenia sa.
      Deti  sú umiestnené v štyroch  samostatných skupinách a v jednej skupine pre mladých dospelých, ktorá slúži pre  mladých dospelých, ktorí dovŕšili 18. rok veku.  Od roku 2014 Detský domov umiestňuje deti už aj do dvoch profesionálnych rodín. Do domova sa prijímajú deti na základe rozhodnutia súdu o neodkladnom opatrení alebo o výchovnom  opatrení alebo o  nariadení ústavnej starostlivosti.
      Všetky deti sú umiestnené v jednej budove.  Na jednotlivých skupinách – rodinách boli vytvorené ubytovacie priestory,  sociálne zariadenia, spoločná kuchyňa s jedálenským kútom, obývačka a úložné priestory.
      Upravené boli aj priestory pre využitie voľnočasových aktivít detí – bola zrekonštruovaná spoločenská miestnosť.
      Výrazné zmeny nastali najmä v systéme výchovy detí a mladých dospelých. Od internátno-kasárenského typu cez internátny typ sa domov v rokoch 2002 – 2003 pretransformoval na rodinný typ. V samostatných skupinách sú zavádzané prvky činností, ktoré majú simulovať rodinný spôsob života a vedú deti k samostatnosti. Pod vedením vychovávateľov si deti osvojujú zručnosti v samoobslužných činnostiach, primerane veku sa podieľajú na upratovaní vlastných aj spoločných obývaných priestorov, na nákupoch, pod vedením a s pomocou vychovávateľov na príprave stravy. Cieľom  je  príprava detí  na povolanie a na začlenenie sa do života spoločnosti. Predovšetkým z tohto dôvodu vzrástli nároky na flexibilitu a kvalitnú prípravu zamestnancov na výkon pracovnej činnosti. Zvýšila sa humanizácia výchovy detí, mení sa prístup vychovávateľov k nim, keď sa dieťa stalo aspoň sčasti členom rodiny, ktorú tvorí skupina.
      Personálna štruktúra ded je daná potrebami detí. Celú priamu činnosť s deťmi zabezpečuje odborný personál – psychologičky,  vychovávatelia, sociálne pracovníčky a ďalej obslužný personál.
      Personál pracuje tak aby  čo najviac priblížil dieťaťu rodinne prostredie, poskytnúť deťom pocit istoty a  zázemie. Na prvé miesto kladieme možnosť dieťaťu zažiť výchovu a lásku v skutočnej rodine. Prioritou je sanácia biologickej rodiny a podpora vzťahov s rodičmi, v prípade neúspechu  umiestnenie dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti (pestúnstvo, osvojenie).
      1.1.2019 bol Detský domov premenovaný na Centrum pre deti a rodiny Holíč.  Hlavná činnosť centra je obsiahnutá v programe centra, ktorý je zverejnený na stránke. Kapacita zariadenia je aj naďalej 48.  
      Centrum je organizačne rozdelené nasledovne:
            > tri samostatne usporiadané skupiny
            > jedna skupina
            > jedna samostatne usporiadaná skupina pre mladých dospelých
            > dve profesionálne náhradné rodiny
      Na samostatne usporiadaných skupinách sú deti z nariadenou ústavnou starostlivosťou
na základe výchovných opatrení a neodkladných opatrení nariadených súdom. Na skupine budú deti umiestnené na základe dohody medzi rodičom či osobou, ktorá zabezpečuje starostlivosť o deti a naším zariadením.