Naše účty


Príjmový – SK33 8180 0000 0070 0041 8871 -  úhrada za vykonávanie opatrení pobytovou formou v CDR, na základe dohody rodičom dieťaťa, s ktorým CDR uzatvorilo dohodu o podmienkach pobytu

Depozitný – SK73 8180 0000 0070 0041 8927 – úhrada za poskytovanú starostlivosť detí v CDR na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti

Darovací  – SK29 8180 0000 0070 0041 8943 – príjem finančných prostriedkov pre deti v CDR na rôzne aktivity ( tábor, športové a kultúrne podujatia, a pod. )