Kvalifikačné predpoklady a rozsah prípravy na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti 


1.) Kvalifikačný predpoklad pre zabezpečenie starostlivosti o dieťa v PNS je najmenej (§ 15 ods.1 vyhlášky MPSVaR SR č. 103/2018 Z. z.): 
a) nižšie stredné odborné vzdelanie, alebo stredné odborné vzdelanie, 
b) úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné, vzdelanie, ak sa zabezpečuje starostlivosť o dieťa, ktoré vyžaduje zvýšenú starostlivosť z dôvodu, že bolo týrané, sexuálne zneužívané alebo bol na ňom spáchaný trestný čin ohrozujúci jeho priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin. 

2.) Rozsah prípravy je: 
a) 60 hodín, ak fyzická osoba ukončila úplné stredné vzdelanie, 
b) 80 hodín, ak fyzická osoba ukončila stredné vzdelanie, 
c) najmenej 21 hodín nácviku praktických zručností podľa § 16 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 103/2018 Z. z., ak ide o 
               a. zamestnanca centra, ktorý bol členom odborného tímu podľa § 5 alebo ktorý zabezpečoval starostlivosť o deti nepretržite najmenej tri roky, 
               b. manžela profesionálneho náhradného rodiča a starostlivosť v profesionálnej náhradnej rodine zabezpečuje len jeden z manželov. 

PNR je súčasťou organizačnej štruktúry CDR, v ktorom sa vykonávajú opatrenia SPODaSK. 
Centrum pre deti a rodiny vykonáva pobytové opatrenia súdu v PNR, ktorá poskytuje starostlivosť ustanovenému počtu detí a mladých dospelých v rodinnom dome alebo v byte, ktorého je PNR vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom (§ 51 ods. 1 Zákona č. 305/2005 Z. z.). 

V prípade záujmu o prípravu PNR nás kontaktujte.Kontaktné údaje: Centrum pre deti a rodiny Holíč, Rodinné domky 1293/1, 908 51 Holič

Koordinátor: Mgr. Marcela Fehérová, tel.  034/ 2433004, mobil: 0905 546 298, e-mail-  socialne@ddholic.sk