Môžete nám pomôcť


     Náš detský domov je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny SR v Bratislave. Financie, ktoré prostredníctvo zriaďovateľa čerpáme zo štátneho rozpočtu, pokryjú nevyhnutné náklady na našu činnosť, nepostačujú však na ďalšie aktivity, ktoré s deťmi vykonávame. Sú to najmä prázdninové pobyty detí, na kultúrno-spoločenské vyžitie detí formou návštev divadla, kina, či výletov za historickými pamiatkami. Chýbajú aj financie na záujmové a športové aktivity, na materiálne vybavenie krúžkov, ktoré v domove pracujú, na doplnenie telocvičných zariadení do posilňovne.

     V prípade, že prejavíte záujem našim deťom finančne pomôcť, môžete použiť číslo účtu Detského domova:

SK29 8180 0000 0070 0041 8943

     Vaša finančná pomoc deťom, ktoré nie z vlastnej viny prežívajú detstvo mimo svojej rodiny, napomôže aspoň sčasti k zlepšeniu ich života v detskom domove.